Линейно оптимиране. Математичeски методи в икономиката.

Курсът “Линейно оптимиране”, модул от учебна дисциплина „Математичeски методи в
икономиката”, е предназначен за студенти и съдържа методи и примери за решаване на
задачи от областта на линейното оптимиране.

В курса се разглеждат математически методи за линейно оптимиране, предназначени за решаване на конкретни реални екстремални задачи.

В изложението е спазван следният принцип – най-напред се излагат теоретичните основи на конкретния метод, а след това неговия алгоритъм, илюстриран със съответни примери. При това е търсено възможно най-доброто съотношение между математическото и илюстративното
изложение.