Оптимизация с генетични алгоритми

При трудните оптимизационни задачи много често се прибягва до използване на евристични числени методи. Такива методи са генетичните алгоритми, еволюция на разликите, рояк от частици, симулирано закаляване, колония на мравките и други. Курсът Оптимизация с генетични алгоритми запознава потребителите с приложението на генетичните алгоритми за оптимизационни задачи в многомерни пространства.