Проектът

Националната научна програма “Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността” (ИКТ в науката, образованието и сигурността – ИКТ в НОС), npict.bg, включва три основни направления, в които са разпределени свързаните с нея дейности. Обхватът ѝ позволява ефективно изпълнение на поставените цели и цялостно подобряване на електронната инфраструктура за отворена наука, приложението на цифрови технологии в обучението и информационната сигурност. Конкретните направления на ИКТ в НОС са:

Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни резултати

В основното от работните направления се очаква програмата да резултира в създаването на иновативни и сигурни софтуерни инструменти, системи и модели за работа с големи данни (Big Data), както и възможност за тяхното интегриране в други сектори и програми. Друга сериозна секция от направлението е свързана с улесняването на високопроизводителните и разпределени пресмятания. Предвижда се и компютърно моделиране на проблеми и задачи от областта на природните науки с технологични приложения. Програмата е неразривно свързана и с национална библиотека „Отворена наука“, 3D визуализации и облачни изчисления.

Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи

Основният фокус на второто направление на програмата е свързан с разработването и въвеждането в практиката на отворени образователни ресурси, включително езикови технологии и технологии, базирани на съдържание за по-добро образование. Работещите по програмата ще бъдат ангажирани и с разработване и прилагане на съвременни средства за цифровизация в образованието и работата с млади таланти.

Информационната сигурност

Третото направление от ИКТвНОС се предвижда да работи в посока осигуряване на сигурност на електронната инфраструктура за отворена наука. Включително чрез Център за мониторинг, превенция и реакция при инциденти и Лаборатория по разработване и одитиране на сигурен софтуер (софтуерни инструменти и модули) и кибер сигурност.

Стратегията на Европейската комисия за единен цифров пазар е насочена към отворена наука и отворен достъп до научни резултати. Тя цели европейската наука, индустрия и публична администрация да разполагат с най-съвременни инфраструктури за обработка на информация и съхраняване на данни. Чрез създаването на е-инфраструктурите ще се предоставя на изследователите лесен и контролиран онлайн достъп до средства, ресурси и инструменти за сътрудничество и ще се осигуряват високопроизводителни информационни и комуникационни технологии за изчисления, свързване, съхранение на данни и за достъп до виртуални научноизследователски екосистеми, както и тяхното предпазване от кибер атаки.

Обществените предизвикателства, към които е насочена Програмата, са

  • Отворена наука и осигуряване на отворен достъп на обществото до научни резултати;
  • Дигитализация на науката, икономиката (Индустрия 4.0) и културата;
  • Дигитализация на образованието и създаване на нови образователни ресурси;
  • Кибер сигурност.

Срокът на програмата е 31.12.2020 г.