Системи за подпомагане вземането на решения

Усложняването на света, в който живеем, води до превръщане на изкуството за вземане на решения в точна наука.

Информационните системи придобиват все по-голямо значение за съвременния начин
на живот. Те се използват в най-различни професионални области като производството,
енергетиката, компютърните технологии, финансите, телекомуникациите, продажбите,
болниците и фармацевтиката, услугите, висшето образование.

Курсът Системи за подпомагане вземането на решения разглежда различни аспекти, свързани с теорията на вземане на решения, както и различни многокритериални методи, подходи и проблеми и тяхната класификация.