Статистическа обработка на данни с R

Курсът “Статистическа обработка на данни с R” е предвиден за студенти и докторанти, които в своите магистърски или докторски тези се сблъскват с потребността да извършат определени експерименти, а след това статистически да обработят получените резултати.

В съвременния живот нуждата от обработка на информация постоянно нараства. Налага се да бъдат вземани решения в множество ситуации от ежедневието ни. От своя страна, всяко решение е толкова по-успешно, колкото по-информирано е взето то. Статистическата обработка на събраната информация е една от основите за вземането на информирани решения. В областта на статистическата обработка съществуват множество софтуерни решения, като се започне от по-достъпните за хора без опит, като Microsoft Excel и се стигне до професионалните пакети, като SPSS [1], Matlab [2] и Mathematica [3].

Настоящото учебното помагало представя програмния продукт R, който първоначално се разработва от Robert Gentleman и Ross Ihaka в University of Auckland през 1993 година. R е замислен като алтернатива на програмния продукт S, създаден от John Chambers, служител в Bell Labs. Първоначалният замисъл за R е да представлява инструмент, който да се използва в интерактивен режим, през командния ред. В последствие тази идея прераства в самостоятелен програмен език. Основното предназначение на R е обработка на данни, което включва въвеждане, пресмятане, визуално представяне на графики и отчети.